SRI RADHIKAYAY NAMAH

SRI RADHA KRIPA KATAKSH STOTRA

 

 

MUNINDRA VRINDA VANDITHE TRILOKA SHOKA HARINI

PRASANNA VAKTRA PANKAJE NIKUNJA BHUVI LASINI /

VRAJENDRA BHANU NADINI VRAJENDRA SUNU SANGATHE

KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM //1//

 

 

ASHOKA VRIKSHA VALLARI VITHANA MANDA PASTITHE

PRVALAJVALA PALLAVA PRABHARUNANGIDHRA KOMALE/

VARA BHAYA SFURATKARE PRABHUTA SAMPRADALAYE

KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM //2//

 

 

ANANGA RANGA MANGALA PRASANGA BHANGU  RABHRUVAAM

SUVIBHRAMAM SASAMBRAHMA HRIGANTHA VANNAPATHANAI/

NIRANTARA VASHIKRITA PRATITHA NANDA NANDANE

KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM //3//

 

 

THADITH SUVARNA CHAMPAKA PRADIPTA GOURA VIGRAHE

MUKHAPRABHA PARASTHA KOTI SHARADENDUMANDALE/

VICHITRACHITRA SANCHARACHH KORASHAAVALOCHANNE

KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM //4//

 

 

MADON MADATI YOUVANE PRAMOD MAN MANDITHE

PRAYANURAG RANJITE KALA VILASA PANDITHE/

ANANYA DHANYA KUNJRAJA KAAMAKELI KOVIDHE

KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM //5//

 

 

ASHESHA BHAAVA DHEERA HEER HAARA BHUSHITHE

PRABHUTA SHAATA KUMBHA KUMBHA KUMBHIKUMBH SUSTANI/

PRASHASTHA MANDAHASYA CHOORNA POORNA SOUKHYA SAGARE

KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM //6//

 

 

MRINALAVALA VALLARI TARANGA RANGA DORLATE

LATHAGRALASYA LOLANI LALOCHANAVALOKANE/

LALALLU LANMILAN MANOGYA MUGDHA  MOHANASHRYE

KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM //7//

 

 

SUVARNA MALIKANCHITE TRIREKHA KAMBUKANTHAGE

TRIMUTRA MANGALIGUNA TRIRATNA DEPTI DIDHITI/

SALOLANILKUNTALE PRASOONA GUCHHA GUMFITE

KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM //8//

 

 

NITIMBA BIMB LAMBAMANA  PUSHPA MEKHA LAGUNE

PRASHASTHA RATNA KINKINNI KALAPA MADHYA MANJULE/

KAREENDRASHUNDA DANDIKA VAROH SOUBHA GORUKE

KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM //9//

 

 

ANEKA MANTRA NAADA MANJU NUPURARA VASKHALAT

SAMAJRAJHANSA VANSHA NIKVANNATIGOURAVE/

VILOLHEMA VALLARI BIDIMBI CHARUCHANGKRAME

KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM //10//

 

 

ANANTA KOTI VISHNU LOKA NAMRA PADMAJARCHITE

HIMADRI JAPU LOMAJA VIRINCHI JAVARAPRADE/

APARSIDHIVRIDHIDIGHDA SATPADAM GULINAKHE

KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM //11//

 

 

MAKESHVARI KRIYESHVARI SVADESHVARI SURESHVARI

TRIVEDA BHARATEESHVARI PRAMANASHASANESHVARI/

RAMESHVARI SHAMESHVARI PRAMODAKANANESHVARI

BRAJESHVARI BRAJAADHPE SHRIRADHIKE NAMOSTUTE//12//

 

 

ITHIDAMAD BHUTASTVA NISHAMYA BHANU NANDINEE

KAROTU SANTATAM JANAM KRIPAKATAKSHA BHAJANAM/

BHAVETA DAIVA SANCHITA TRIROOPAKARMANASHANAM

LABHETHADA VRAJENDRA SOONU MANNLA PRAVESHANAM//13//

 

 

//JAI JAI SHRI RADHE//